Zasiłek chorobowy w Norwegii – jak otrzymać świadczenie sykepenger?

Zasiłek chorobowy w Norwegii – jak otrzymać świadczenie sykepenger?

Osoby mieszkające i podejmujące zatrudnienie na terenie Norwegii mają prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Stanowi on formę rekompensaty, wypłacanej niezdolnemu do pracy pracownikowi w związku z utratą dochodu.

Komu przysługuje zasiłek sykepenger?

Norweskie świadczenie chorobowe przysługuje tym pracownikom, którzy podlegają w tym kraju systemowi ubezpieczeń społecznych i nie są w stanie podejmować dotychczasowej pracy w związku z chorobą lub uszkodzeniem ciała. Niezdolność do pracy powinna mieć charakter całkowity. W przeciwnym razie pracodawca może na czas choroby przenieść zatrudnionego na inne stanowisko, ograniczyć zakres jego obowiązków lub zapewnić stosowne ułatwienia. Pracownik powinien powiadomić pracodawcę o chorobie lub urazie – prawo do zasiłku zyskuje w dniu przekazania mu takiej informacji.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest przepracowanie u danego pracodawcy nieprzerwanie minimum 28 dni przed utratą zdolności do pracy. Obowiązek ten nie występuje, jeżeli niezdolność ta została spowodowana wypadkiem podczas pracy. Przyznanie chorobowego w Norwegii będzie możliwe tylko wtedy, gdy pracownik uzyskuje dochody w wysokości nie niższej niż 50% kwoty bazowej G – w 2019 roku jest to 49 929 NOK.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Świadczenie chorobowe w Norwegii może być wypłacane maksymalnie przez rok. Obowiązują dwa okresy pobierania zasiłku. Przez pierwsze 16 dni przebywania pracownika na zwolnieniu świadczenie to wypłaca pracodawca, a następnie Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV). Jeżeli niezdolność do pracy ma charakter krótkotrwały, wtedy zatrudniona osoba nie musi przedstawiać zaświadczenia od lekarza. Może okazać pracodawcy w pierwszym dniu nieobecności własne oświadczenie (egenmelding). Prawo takie zyskuje jednak dopiero po przepracowaniu u obecnego pracodawcy co najmniej 2 miesięcy. Przedsiębiorca może jednak już po 3 dniach zażądać od swojego pracownika, aby ten przedstawił zwolnienie lekarskie. Jeżeli nie dostarczy go w ciągu 14 dni, wtedy pracodawca może go pozbawić świadczenia. Zwolnienie lekarskie należy przesłać elektronicznie, po zalogowaniu się do systemu na stronie internetowej Nav. no.

Własne oświadczenie o niezdolności do pracy można składać maksymalnie cztery razy w ciągu roku. Pracodawca może również odmówić jego przyjęcia, jeżeli będzie w stanie wykazać, że absencja pracownika nie była związana z chorobą lub urazem.

W jakiej kwocie wypłacane jest chorobowe w Norwegii?

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę jest wyliczany biorąc pod uwagę średni dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej w danej firmie, wtedy uwzględnia się cały dotychczas przepracowany okres. Do średniej nie zalicza się uzyskiwanych dodatków, wynagrodzenia za nadgodziny czy świadczeń urlopowych. Kwota zasiłku chorobowego może wynieść maksymalnie równowartość sześciu stawek G – w 2019 roku jest to 561 804 NOK. Po zakończeniu okresu wypłacania zasiłku przez pracodawcę, NAV ma prawo ustalić podstawę wymiaru świadczenia na własnych zasadach.

Plan powrotu do pracy

Co do zasady, pracownik powinien wznowić obowiązki w ramach stosunku pracy po 8 tygodniach pobierania zasiłku. Po tym czasie należy podjąć próbę powrotu do pracy lub przedstawić NAV zaświadczenia lekarskie potwierdzające dalszą niedyspozycję. Zatrudniony podczas przebywania na chorobowym w Norwegii ma obowiązek komunikowania się ze swoim pracodawcą oraz NAV w celu stworzenia i realizacji planu powrotu do pracy. Jest to niezbędne, aby nie utracić prawa do pobierania zasiłku.

Chorobowe podczas pobytu poza Norwegią

Świadczenie sykepenger można pobierać również podczas czasowego pobytu poza granicami Norwegii – np. kiedy pracownik poddaje się leczeniu w Polsce. O ile pracodawca oraz NAV wyrażą taką zgodę, świadczenie może zostać przeniesione do aktualnego kraju przebywania.